توضیحات پروژه

پروژه بتن سخت صنعتی استخر مسکونی

تاریخ اجرا:  دی 1397

مدت زمان پروژه:  یک روز

محل اجرا:  مشهد، بلوار شاهنامه

تصاویر پروژه