توضیحات پروژه

پروژه اجرای بتن دکوراتیو بلوار مجد مشهد

تاریخ اجرا:  تابستان 1399

مدت زمان پروژه:  یک ماه

محل اجرا:  مشهد، بلوار مجد به سمت بلوار کریمی

تصاویر پروژه