توضیحات پروژه

کفسازی بتن صیقلی ماله پروانه ای

تاریخ اجرا:  مهر 1396

مدت زمان پروژه:  ده روز

محل اجرا:  مشهد، بلوار نماز، پارکینگ تعاونی مسکن کارکنان سازمان هواپیمایی کشور

تصاویر پروژه