توضیحات پروژه

پروژه اجرای بتن پودری صیقلی تولیدی پزشکی ورید خراسان

تاریخ اجرا:  شهریور 1397

مدت زمان پروژه:  پنج روز

محل اجرا:  مشهد، بزرگراه آسیایی

تصاویر پروژه