توضیحات پروژه

پروژه اجرای بتن سخت و کفپوش اپوکسی زمین ورزشگاه سجاد

تاریخ اجرا:  خرداد 1395

مدت زمان پروژه:  سه روز

محل اجرا:  مشهد، بلوار سجاد

تصاویر پروژه