توضیحات پروژه

پروژه اجرای بتن استمپی ساختمان مسکونی صیاد شیرازی

تاریخ اجرا:  اسفند 1394

محل اجرا:  بلوار وکیل آباد خیابان صیاد شیرازی مشهد

تصاویر پروژه