توضیحات پروژه

پروژه اجرای بتن دکوراتیو شرکت برق منطقه ای خراسان

تاریخ اجرا:  پاییز 1398

مدت زمان پروژه:  سه روز

محل اجرا:  مشهد، شرکت برق منطقه ای خراسان

تصاویر پروژه