توضیحات پروژه

پروژه اجرای بتن دکوراتیو شرکت ماژان راه توس

تاریخ اجرا:  تابستان 1396

مدت زمان پروژه:  ده روز

محل اجرا:  مشهد، بلوار شهید ناصری

تصاویر پروژه