توضیحات پروژه

پروژه کفسازی بتن ماله پروانه ای صنایع چوب درانی

تاریخ اجرا:  بهمن 1398

مدت زمان پروژه:  یک روز

محل اجرا:  مشهد، بلوار شاهنامه

تصاویر پروژه