توضیحات پروژه

پروژه اجرای بتن سخت فان پارک فارس شاندیز

تاریخ اجرا:  تابستان 1397

مدت زمان پروژه:  یک روز

محل اجرا:  شاندیز، ویرانی ، فان پارک فارس

تصاویر پروژه