توضیحات پروژه

تولید لوستر بتنی دفتر مهندس فرزین

تاریخ اجرا:  بهمن 1398

مدت زمان پروژه:  پنج روز

محل اجرا:  اصفهان دفتر مهندس فرزین

تصاویر پروژه