توضیحات پروژه

پروژه اجرای بتن دکوراتیو مجموعه ورزشی شهدای تاکسیرانی

تاریخ اجرا:  تابستان 1399

محل اجرا:  ساختمان مجموعه ورزشی شهدای تاکسیرانی شهرداری مشهد

تصاویر پروژه