توضیحات پروژه

پروژه اجرای بتن منقش منزل مسکونی

تاریخ اجرا:  پاییز 1394

مدت زمان پروژه:  سه روز

محل اجرا:  مشهد، بلوار امامت

تصاویر پروژه