توضیحات پروژه

پروژه اجرای بتن منقش ویلای شخصی

تاریخ اجرا:  اسفند 1399

محل اجرا:  شهرستان شاندیز

تصاویر پروژه