توضیحات پروژه

پروژه اجرای فندانسیون ویلای شخصی گراخک

تاریخ اجرا:  بهار 1397

مدت زمان پروژه:  یک ماه

محل اجرا:  مشهد، روستای گراخک

تصاویر پروژه