توضیحات پروژه

پروژه اجرای بتن استامپی پارکینگ زیرسطحی آزادی

تاریخ اجرا:  تابستان و پاییز 1399

مدت زمان پروژه:  شش ماه

محل اجرا:  مشهد، میدان آزادی (پارک ملت)

تصاویر پروژه