توضیحات پروژه

پروژه بتن ریزی سالن های پردیس سینمایی آرمیتاژ گلشن

تاریخ اجرا:  اسفند 1396

مدت زمان پروژه:  سه ماه

محل اجرا:  مشهد، خیابان هفت تیر، برج تجاری اداری آرمیتاژ گلشن

تصاویر پروژه