توضیحات پروژه

پروژه محوطه سازی کاخ لیان شاندیز

تاریخ اجرا:  آبان 1396

مدت زمان پروژه:  سه روز

محل اجرا:  مشهد، جاده شاندیز

تصاویر پروژه