توضیحات پروژه

پروژه مبلمان شهری کارخانه فناوری مشهد

تاریخ اجرا:  زمستان 1398

مدت زمان پروژه:  سه ماه

محل اجرا:  مشهد، کارخانه نوآوری بلوار کوثر وکیل آباد

تصاویر پروژه