توضیحات پروژه

پروژه اجرای بتن منقش گود کشتی بابانظر

تاریخ اجرا:  اسفند 1398

مدت زمان پروژه:  یک ماه

محل اجرا:  مشهد، شهرداری منطقه چهار، شرکت همیار سازه توس

تصاویر پروژه